[ο Πειραστής, μέρος III·

20/03/2017 § Σχολιάστε

Ηθική κυβερνώσας Ορθοδοξίας

«Ήταν θέλημα Θεού να εξοντωθούν όσοι σας εναντιώνονται» δηλώνει αποφασιστικά ο Απόστολος Παύλος [Προς Γαλάτας  5,12] – «Γιατί όποιος δεν αναγνωρίζει ότι ο Χριστός ενσαρκώθηκε είναι αντίχριστος, είναι οπαδός του διαβόλου, ο πρωτότοκος του Σατανά» συμπληρώνει ο Άγιος Πολύκαρπος [Προς Φιλιππησίους 7,1]

Διότι:  «Η διδασκαλίαν του Χριστού είναι ανωτέραν όλων των διδασκαλιών […] και εκείνος ο οποίος έχει το πνεύμα του Χριστού θα εύρη εις την διδασκαλίαν ταύτην το κεκρυμμένον μάνα. […] Είναι βέβαιον, ότι συζητήσεις υψηλαί δεν κάμνουν άνθρωπον άγιον και δίκαιον· αλλά ζωή ενάρετος κάμνει αυτόν αρεστόν εις τον Θεόν.»

Διότι: «Προτιμώ να αισθάνωμαι την κατάνυξιν παρά να γνωρίζω τον επιστημονικόν της ορισμόν.»

Και διότι: «Ποία η ωφέλεια αν εγνώριζες όλην την Γραφήν και όλων των φιλοσόφων τας θεωρίας και εστερείσο της αγάπης του Θεού και της εξυπηρετήσεως Αυτού και μόνον.»

Μη ξεχνάμε: «Η τάσις όπως φθάσωμεν την βασιλείαν του Θεού δια της π ε ρ ι φ ρ ο ν ή σ ε ω ς του κόσμου, ιδού η ύψιστη σοφία.»

Βαθυστόχαστη συμβουλή: «Προσπάθει, όθεν, ν’ απομακρύνης την καρδίαν σου από της αγάπης του ο ρ α τ ο ύ και να μεταφέρης αυτήν εις τα α ό ρ α τ α.»

Διότι: «Όστις ακολουθεί τα φιληδόνους κλίσεις του, μολύνει την συνείδησίν του και χάνει την χάριν του Θεού.»

*

ΥΓ:
Αλληλούια

[κείμενα αυτούσια από το βιβλίο «Η Μίμησις του Χριστού» υπό Αρχιεπισκόπου Β. και Ν. Αμερικής Μιχ. Κωνσταντινίδου, Αθήναι 1951]

*

Συνεχίζεται

Όλα: [Governing Orthodoxy]

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [ο Πειραστής, μέρος III· at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: