[Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν ·

25/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi] – [xii]

 Επισκέψεις_3
― Εάν πρόκειται να διέλθωμεν διαδρόμους ή άλλα δωμάτια διά να φθάσωμεν εις την αίθουσαν, και οι επισκεπτόμενοι δεν γνωρίζουν που να διευθυνθούν, αφού τους χαιρετίσωμεν, ζητούμεν την άδειαν να προηγηθώμεν. Άμα φθάσωμεν εις την θύραν της αιθούσης, την ανοίγομεν και παρακαλούμεν τον επισκέπτην να εισέλθη, αφίνοντες αυτόν να προηγηθή αν κυρία δέχεται κύριον.
― Εάν η επισκεπτόμενη είνε νέα κόρη, αφίνει την οικοδέσποινα να προηγηθή.
― Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν.
―Νέα κόρη δεχόμενη επίσκεψιν κυρίας υποδεικνύει πάντοτε θέσιν εις ανάκλυντρον και κάθηται εις πολυθρόναν ή εις άλλο κάθισμα· ή εξαίρεσις επιτρέπεται μόνον κατά την υποδοχήν νεοτέρας κόρης. Τότε λαμβάνωμεν και αι δύο θέσιν εις το ανάκλιντρον.
― Υπανδρευμένη κυρία, δεχόμενη επίσκεψιν, προσκαλεί την επισκέπτριαν να λάβη θέσιν εις το ανάκλιντρον· μόνον δε όταν εκείνη αποποιηθή παραχωρούσα την θέσιν εις την οικοδέσποιναν, ημπορεί να καθίση αυτή εκεί.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: