[Εισερχόμενοι οφείλομεν να κλείωμεν πάσαν θύραν, την οποίαν ευρήκαμεν κλειστήν ·

01/07/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix]

Εντός της οικίας_3
– Όταν κύριος και κυρία ανεβαίνουν κλίμακα, ο κύριος πρέπει να προηγήται.
– Το άνοιγμα και κλείσιμον των θυρών πρέπει να γίνεται όσον το δυνατόν αθορύβως. Το δυνατόν επανειλημμένων κωδώνισμα ή το πολύ δυνατόν κτύπημα της εξωθύρας είνε κακή συνήθεια.
– Εισερχόμενοι οφείλομεν να κλείωμεν πάσαν θύραν, την οποίαν ευρήκαμεν κλειστήν. Εάν έκλεισε με κρότον η θύρα από αμέλειάν μας ή από τον άνεμον, πρέπει να ζητήσωμεν συγγνώμην. Επίσής πρέπει να κλείωμεν με προσοχήν τα θύρας και κατά την αναχώρησιν.
– Διερχόμενοι από δωμάτια πρέπει να προσέχωμεν, ώστε να μη παρασύρωμεν τους τάπητας, ούτε να προσκρούωμεν αδεξίως εις τας θύρας, τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα.
– Καθήμενοι εις ανάκλιντρον πρέπει προσέτι να προσέχωμεν να μην μετακινούμεν τα προσκεφάλαια και τα σκεπάσματα.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[με μέτριον βηματισμόν, χωρίς πηδήματα και θόρυβον ·

17/06/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii]

Εντός της οικίας_2
– Πρέπει ν’ αναβαίνωμεν την κλίμακα με μέτριον βηματισμόν, χωρίς πηδήματα και θόρυβον. Βιαστική ανάβασις της κλίμακος, ιδιώς με ανοικτόν στόμα είνε πράγμα άσχημον, ακόμη δε και επιβλαβές εις την υγείαν. Επίσης άτοπον είνε να σύρωμεν τους πόδας. Τούτο και δυσάρεστων θόρυβον προξενεί και τα υποδήματα προώρως φθείρει.
– Περιττόν είνε να στηριζώμεθα εις το κιγκλίδωμα της κλίμακος και μάλιστα εφ’ όσον είμεθα νέοι και υγιείς.
– Κατά την ανάβασιν της κλίμακος αι κυρίαι πρέπει να σηκώνουν το φόρεμαν των τόσον, ώστε να μη εγγίζη την βαθμίδα. Μαρτυρούν μεγάλην αμέλειαν όσαι, διά ν’ αποφύγουν τον μικρόν αυτόν κόπον, καταστρέφουν προώρας τα ενδύματά των. Το δε χειρότερον είνε όταν το πρωί καταβαίνουν ασάρωτον κλίμακα και την σκουπίζουν με τα συρόμενα φορέματά των.

 

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[πρέπει να αποφεύγωμεν την υπεροπτικήν ανόρθωσιν της κεφαλής ·

07/06/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii]

Εντός της οικίας_1
– Πρέπει να προσπαθούμεν βαδίζοντες ή καθήμενοι να έχωμεν πάντοτε στάσιν όσον το δυνατόν κοσμίαν και αφελή. Νωχελής στάσις του σώματος μαρτυρεί αμεριμνησίαν και νωθρότητα, βλάπτει δε και την υγείαν. Εν τούτοις πρέπει να αποφεύγωμεν την υπεροπτικήν ανόρθωσιν της κεφαλής.
– Αι κινήσεις του σώματος ας είνε ελαφραί και φυσικαί. Ας προσέχωμεν προσέτι κατά των βηματισμόν να μην κινώμεν ασκόπως ολόκληρον το σώμα. Βαδίζοντες στρέφομεν τους πόδας ολίγον προς τα έξω. Πρέπει ν’ αποφεύγωμεν το νωθρόν βάδισμα και να μην ταλαντευώμεθα ή σύροντες επί του εδάφους τους πόδας.
– Άτοπον είνε να στηρίζωμεν τας χείρας επί των πλευρών ή να τας κινούμεν. Αι χειρονομίαι πρέπει να γίνωνται με λεπτότητα και ευλυγισίαν και όχι ορμητικοί. Οι δε κύριοι συνομιλούντες προς κυρίας δεν πρέπει να έχουν τας χείρας εις τα θυλάκια.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[διπλώνονται αι πετσέται και τίθενται εις πετσετοθήκας ·

29/05/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi]

Τα γεύματα-4
– Τον καφέν ή τέϊον δεν πρέπει να χύνωμεν από το φλυτζάνιον εις το μικρόν πινάκιον και να πίνωμεν απ’ εκεί.
– Εις οικογενειακόν γεύμα, αφού τελειώσουν όλοι, διπλώνονται αι πετσέται και τίθενται εις πετσετοθήκας. Εις τα επίσημα γεύματα αυτό δεν γίνεται.
– Πριν αποφάγουν όλοι και δώσουν το παράδειγμα οι οικοδεσπόται, δεν ημπορεί κανείς να σηκωθή από την τράπεζαν.
– Και η απομάκρυνσις από την τράπεζαν πρέπει να γίνεται ευπρεπώς. Σηκωνόμεθα προσέχοντες να μή μετατοπίωμεν με θόρυβον το κάθισμά μας.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Where Am I?

You are currently browsing the αλλοτινά category at αγριμολογος.