[οφείλομεν να συστήσωμεν πρώτον εις τους παρόντας τον πρεσβύτερον·

15/12/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi] – [xii] – [xiii]

 Επισκέψεις_4
― Η οικοδέσποινα υποδεχόμενη κυρίας κάθηται τελευταία, κυρίους δε πρώτη.
― Συνήθως η οικοδέσποινα συνιστά τους προσερχομένους επισκέπτας προς τους παρόντας, εάν ο αριθμός αυτών είνε περιωρισμένος, εκτός εάν γνωρίζη την ύπαρξιν λόγων καθιστώντων δυσάρεστων την μεταξύ των σχέσιν.
― Κατά την παρουσίασιν συνιστάται πρώτον ο τελευταίος επισκέπτης προς τους παρόντας, εκτός αν ο εισερχόμενος είναι ηλικιωμένος ή κατέχει ύψηλοτέραν κοινωνικήν θεσιν. Τότε οι παρόντες συνιστώνται πρώτοι εις τον εισερχόμενον. Οι νεώτεροι συνιστώνται πάντοτε πρώτοι προς τους πρεσβυτέρους.
― Όταν εισέρχωνται διάφοροι συγχρόνως, οφείλομεν να συστήσωμεν πρώτον εις τους παρόντας τον πρεσβύτερον καθώς και τον ανωτέρας κοινωνικής θέσεως ή τον ιδιαιτέρως αναμενόμενον· αλλά με λεπτότητα, ώστε κανείς εκ των συγχρόνως ελθόντων να μη θεωρηθή προσβεβλημένος.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[plaisir visuel_Αλλοτινά ·

13/12/2020 § Σχολιάστε

Aυλές στην Ακράτα το έτος 1903
Από τον Πάνο Αυγουστή στο facebook

❇︎ 

[Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν ·

25/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi] – [xii]

 Επισκέψεις_3
― Εάν πρόκειται να διέλθωμεν διαδρόμους ή άλλα δωμάτια διά να φθάσωμεν εις την αίθουσαν, και οι επισκεπτόμενοι δεν γνωρίζουν που να διευθυνθούν, αφού τους χαιρετίσωμεν, ζητούμεν την άδειαν να προηγηθώμεν. Άμα φθάσωμεν εις την θύραν της αιθούσης, την ανοίγομεν και παρακαλούμεν τον επισκέπτην να εισέλθη, αφίνοντες αυτόν να προηγηθή αν κυρία δέχεται κύριον.
― Εάν η επισκεπτόμενη είνε νέα κόρη, αφίνει την οικοδέσποινα να προηγηθή.
― Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν.
―Νέα κόρη δεχόμενη επίσκεψιν κυρίας υποδεικνύει πάντοτε θέσιν εις ανάκλυντρον και κάθηται εις πολυθρόναν ή εις άλλο κάθισμα· ή εξαίρεσις επιτρέπεται μόνον κατά την υποδοχήν νεοτέρας κόρης. Τότε λαμβάνωμεν και αι δύο θέσιν εις το ανάκλιντρον.
― Υπανδρευμένη κυρία, δεχόμενη επίσκεψιν, προσκαλεί την επισκέπτριαν να λάβη θέσιν εις το ανάκλιντρον· μόνον δε όταν εκείνη αποποιηθή παραχωρούσα την θέσιν εις την οικοδέσποιναν, ημπορεί να καθίση αυτή εκεί.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[αλλοτινά: Παίδων 1915 ·

22/11/2020 § Σχολιάστε

Το Νοσοκομείο Παίδων στο Γουδί το 1915

από Old photos fo Greece >>>

 

όλα τα «αλλοτινά» »»

Where Am I?

You are currently browsing the αλλοτινά category at αγριμολογος.