[Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν ·

25/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi] – [xii]

 Επισκέψεις_3
― Εάν πρόκειται να διέλθωμεν διαδρόμους ή άλλα δωμάτια διά να φθάσωμεν εις την αίθουσαν, και οι επισκεπτόμενοι δεν γνωρίζουν που να διευθυνθούν, αφού τους χαιρετίσωμεν, ζητούμεν την άδειαν να προηγηθώμεν. Άμα φθάσωμεν εις την θύραν της αιθούσης, την ανοίγομεν και παρακαλούμεν τον επισκέπτην να εισέλθη, αφίνοντες αυτόν να προηγηθή αν κυρία δέχεται κύριον.
― Εάν η επισκεπτόμενη είνε νέα κόρη, αφίνει την οικοδέσποινα να προηγηθή.
― Μετά φιλόφρονα υποδοχήν παρακαλούμεν τους επισκέπτας να καθίσουν.
―Νέα κόρη δεχόμενη επίσκεψιν κυρίας υποδεικνύει πάντοτε θέσιν εις ανάκλυντρον και κάθηται εις πολυθρόναν ή εις άλλο κάθισμα· ή εξαίρεσις επιτρέπεται μόνον κατά την υποδοχήν νεοτέρας κόρης. Τότε λαμβάνωμεν και αι δύο θέσιν εις το ανάκλιντρον.
― Υπανδρευμένη κυρία, δεχόμενη επίσκεψιν, προσκαλεί την επισκέπτριαν να λάβη θέσιν εις το ανάκλιντρον· μόνον δε όταν εκείνη αποποιηθή παραχωρούσα την θέσιν εις την οικοδέσποιναν, ημπορεί να καθίση αυτή εκεί.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[αλλοτινά: Παίδων 1915 ·

22/11/2020 § Σχολιάστε

Το Νοσοκομείο Παίδων στο Γουδί το 1915

από Old photos fo Greece >>>

 

όλα τα «αλλοτινά» »»

[είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί ·

10/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi]

 Επισκέψεις_2

― Όπου υποτίθεται η είσοδος ελευθέρα, καθώς εις τα δημόσια καταστήματα και εις τα τραπεζικά και εμπορικά γραφεία, δυνάμεθα να εισέλθωμεν χωρίς να κρούσωμεν, αλλά πάντοτε αθορύβως.
― Όταν διά πρώτην φοράν επισκεπτώμεθα τινα, δίδομεν το επισκεπτήριόν μας ή λέγομεν το όνομά μας εις τον υπηρέτην, ερωτώντες αν ημπορούμεν να ίδωμεν την κυρίαν ή τον κύριον.
― Εάν υποχρεωθώμεν ν’ αναμείνωμεν την απάντησιν, πρέπει να μείνωμεν εκεί όπου θα μας υποδείξουν.
― Συνήθως ο αναμένων εισάγεται εις την αίθουσαν ή εις την τραπεζαρίαν.
― Η οικοδέσποινα πρέπει να δίδη ρητάς οδηγίας εις τον υπηρέτην ή την υπηρέτριαν, κατά ποίας ημέρας και ώρας δέχεται, διότι είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί.
― Όταν μας επισκεφθή τις, έστω και δ’ ολίγας στιγμάς, πρέπει πάντοτε να τον παρακαλέσωμεν να εισέλθη, διότι είνε απρεπές να συνδιαλεγώμεθα μετ’ αυτού εις την είσοδον.
― Δεχόμενοι επισκέπτην πρέπει πάντοτε να τον αφίνωμεν να προηγήται.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των ·

29/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] –

Επισκέψεις_1

― Υποχρεωτικαί επισκέψεις είνε όσαι επιβάλλονται από την εθιμοτυπίαν, αι συγχαρητήριοι και αι συλληπητήριοι. Εκτός δε τούτου και αι φιλικαί και συγγενικαί επισκέψεις.
― Συνήθεις ώραι επισκέψεων είναι 3-6 μ.μ. εκτός αν ωρίσθη άλλη ώρα μετά προηγουμένην συνεννόησιν. Εις άλλας ώρας επιοσκέψεις γίνονται μόνον μεταξύ συγγενών και φίλων.
― Εις τας επισκέψεις πρέπει πάντοτε να περιποιούμεθα την ενδυμασίαν μας.
― Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των.
― Είνε απρεπές να εισέλθωμεν εις δωμάτιον έστω και φιλικής οικογένειας, εάν αφού κρούσωμεν την θύραν, δεν ακούσωμεν έν ευκρινές «Εμπρός».

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Where Am I?

You are currently browsing the αλλοτινά category at αγριμολογος.