[είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί ·

10/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi]

 Επισκέψεις_2

― Όπου υποτίθεται η είσοδος ελευθέρα, καθώς εις τα δημόσια καταστήματα και εις τα τραπεζικά και εμπορικά γραφεία, δυνάμεθα να εισέλθωμεν χωρίς να κρούσωμεν, αλλά πάντοτε αθορύβως.
― Όταν διά πρώτην φοράν επισκεπτώμεθα τινα, δίδομεν το επισκεπτήριόν μας ή λέγομεν το όνομά μας εις τον υπηρέτην, ερωτώντες αν ημπορούμεν να ίδωμεν την κυρίαν ή τον κύριον.
― Εάν υποχρεωθώμεν ν’ αναμείνωμεν την απάντησιν, πρέπει να μείνωμεν εκεί όπου θα μας υποδείξουν.
― Συνήθως ο αναμένων εισάγεται εις την αίθουσαν ή εις την τραπεζαρίαν.
― Η οικοδέσποινα πρέπει να δίδη ρητάς οδηγίας εις τον υπηρέτην ή την υπηρέτριαν, κατά ποίας ημέρας και ώρας δέχεται, διότι είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί.
― Όταν μας επισκεφθή τις, έστω και δ’ ολίγας στιγμάς, πρέπει πάντοτε να τον παρακαλέσωμεν να εισέλθη, διότι είνε απρεπές να συνδιαλεγώμεθα μετ’ αυτού εις την είσοδον.
― Δεχόμενοι επισκέπτην πρέπει πάντοτε να τον αφίνωμεν να προηγήται.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των ·

29/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] –

Επισκέψεις_1

― Υποχρεωτικαί επισκέψεις είνε όσαι επιβάλλονται από την εθιμοτυπίαν, αι συγχαρητήριοι και αι συλληπητήριοι. Εκτός δε τούτου και αι φιλικαί και συγγενικαί επισκέψεις.
― Συνήθεις ώραι επισκέψεων είναι 3-6 μ.μ. εκτός αν ωρίσθη άλλη ώρα μετά προηγουμένην συνεννόησιν. Εις άλλας ώρας επιοσκέψεις γίνονται μόνον μεταξύ συγγενών και φίλων.
― Εις τας επισκέψεις πρέπει πάντοτε να περιποιούμεθα την ενδυμασίαν μας.
― Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των.
― Είνε απρεπές να εισέλθωμεν εις δωμάτιον έστω και φιλικής οικογένειας, εάν αφού κρούσωμεν την θύραν, δεν ακούσωμεν έν ευκρινές «Εμπρός».

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων ·

13/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi]

Εκτός της οικίας_2

― Εάν πάθη η ενδυμασία μας βλάβην τινά, πρέπει να εισέλθωμεν εις την πρώτην ανοικτήν θύραν ή και να κρούσωμεν κλεισμένην, ζητούντες την άδειαν να εισέλθωμεν και επιδιορθώσωμεν την βλάβην.
― Συναντώντες εις στενόν πεζοδρόμιον πρεσβύτερα πρόσωπα, παραμερίζομεν δια ν’ αφίσωμεν δίοδον.
― Εάν βαδίζωμεν βραδέως, ακούσωμεν άλλον ερχόμενον όπισθέν μας με βήμα ταχύ, αφίνομεν τόπoν διά να περάσει.
― Όταν αιφνιδίως συναντηθούν δύο αντιθέτως ερχόμενοι, παραμερίζουν ο καθείς προς τα δεξιά του προς αποφυγήν αμοιβαίων ασκόπων υποχωρήσεων.
― Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων και τότε ανασηκώνουν το φόρεμά των αριστερόθεν.
― Εάν νεώτερος αναγκασθή τυχαίως να βαδίση προς τα δεξιά πρεσβύτερου, επιζητεί την πρώτην κατάλληλον περίστασιν διά να επανέλθη προς τα αριστερά.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[να κομβώνωμεν τα ενδύματα μας ·

05/08/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x]

Εκτός της οικίας_1

― Πριν ακόμη εξέλθωμεν της οικίας, πρέπει να τακτοποιούμεν καλώς την ενδυμασίαν μας. Είνε απρεπές να φορώμεν καθ’ οδόν τα χειρόκτια, να κομβώνωμεν τα ενδύματα ή να στερεώνωμεν τα υποδήματά μας.
― Εν καιρώ βροχής ή με ήλιον πρέπει να κρατώμεν την ομβρέλλαν, ώστε να μη ενοχλεί άλλους. Ποτέ δεν την κρατούμεν κάτω από την μασχάλην, διότι ημπορούμεν να κτυπήσωμεν κανένα διαβάτην· διά να αποφύγωμεν εις στενόν πεζοδρόμιον την σύγκρουσιν, πρέπει να υψώνωμεν ή να χαμηλώνωμεν κατά τας περιστάσεις την ομβρέλλαν μας.
― Ας μή παραλείπωμεν να ανασηκώνωμεν τα φορέματά μας, όταν ο δρόμος έχει σκόνην ή λάσπην. Με τον μικρόν μας αυτόν κόπον όχι μόνον προφυλάττομεν τα ιδικά μας ενδύματα, αλλά και δεν σκονίζομεν αδίκως τους άλλους.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Where Am I?

You are currently browsing the αλλοτινά category at αγριμολογος.