[αλλοτινά: Παίδων 1915 ·

22/11/2020 § Σχολιάστε

Το Νοσοκομείο Παίδων στο Γουδί το 1915

από Old photos fo Greece >>>

 

όλα τα «αλλοτινά» »»

[είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί ·

10/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi]

 Επισκέψεις_2

― Όπου υποτίθεται η είσοδος ελευθέρα, καθώς εις τα δημόσια καταστήματα και εις τα τραπεζικά και εμπορικά γραφεία, δυνάμεθα να εισέλθωμεν χωρίς να κρούσωμεν, αλλά πάντοτε αθορύβως.
― Όταν διά πρώτην φοράν επισκεπτώμεθα τινα, δίδομεν το επισκεπτήριόν μας ή λέγομεν το όνομά μας εις τον υπηρέτην, ερωτώντες αν ημπορούμεν να ίδωμεν την κυρίαν ή τον κύριον.
― Εάν υποχρεωθώμεν ν’ αναμείνωμεν την απάντησιν, πρέπει να μείνωμεν εκεί όπου θα μας υποδείξουν.
― Συνήθως ο αναμένων εισάγεται εις την αίθουσαν ή εις την τραπεζαρίαν.
― Η οικοδέσποινα πρέπει να δίδη ρητάς οδηγίας εις τον υπηρέτην ή την υπηρέτριαν, κατά ποίας ημέρας και ώρας δέχεται, διότι είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί.
― Όταν μας επισκεφθή τις, έστω και δ’ ολίγας στιγμάς, πρέπει πάντοτε να τον παρακαλέσωμεν να εισέλθη, διότι είνε απρεπές να συνδιαλεγώμεθα μετ’ αυτού εις την είσοδον.
― Δεχόμενοι επισκέπτην πρέπει πάντοτε να τον αφίνωμεν να προηγήται.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των ·

29/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] –

Επισκέψεις_1

― Υποχρεωτικαί επισκέψεις είνε όσαι επιβάλλονται από την εθιμοτυπίαν, αι συγχαρητήριοι και αι συλληπητήριοι. Εκτός δε τούτου και αι φιλικαί και συγγενικαί επισκέψεις.
― Συνήθεις ώραι επισκέψεων είναι 3-6 μ.μ. εκτός αν ωρίσθη άλλη ώρα μετά προηγουμένην συνεννόησιν. Εις άλλας ώρας επιοσκέψεις γίνονται μόνον μεταξύ συγγενών και φίλων.
― Εις τας επισκέψεις πρέπει πάντοτε να περιποιούμεθα την ενδυμασίαν μας.
― Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των.
― Είνε απρεπές να εισέλθωμεν εις δωμάτιον έστω και φιλικής οικογένειας, εάν αφού κρούσωμεν την θύραν, δεν ακούσωμεν έν ευκρινές «Εμπρός».

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων ·

13/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi]

Εκτός της οικίας_2

― Εάν πάθη η ενδυμασία μας βλάβην τινά, πρέπει να εισέλθωμεν εις την πρώτην ανοικτήν θύραν ή και να κρούσωμεν κλεισμένην, ζητούντες την άδειαν να εισέλθωμεν και επιδιορθώσωμεν την βλάβην.
― Συναντώντες εις στενόν πεζοδρόμιον πρεσβύτερα πρόσωπα, παραμερίζομεν δια ν’ αφίσωμεν δίοδον.
― Εάν βαδίζωμεν βραδέως, ακούσωμεν άλλον ερχόμενον όπισθέν μας με βήμα ταχύ, αφίνομεν τόπoν διά να περάσει.
― Όταν αιφνιδίως συναντηθούν δύο αντιθέτως ερχόμενοι, παραμερίζουν ο καθείς προς τα δεξιά του προς αποφυγήν αμοιβαίων ασκόπων υποχωρήσεων.
― Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων και τότε ανασηκώνουν το φόρεμά των αριστερόθεν.
― Εάν νεώτερος αναγκασθή τυχαίως να βαδίση προς τα δεξιά πρεσβύτερου, επιζητεί την πρώτην κατάλληλον περίστασιν διά να επανέλθη προς τα αριστερά.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Where Am I?

You are currently browsing the αλλοτινά category at αγριμολογος.