‘στορίες

28/10/2016 § Σχολιάστε

11.

בַּעַל-פְּעוֹר

Ο Βεεμωθ, εκ του Λεξικού της Κολάσεως (Dictionnaire Infernal) -κλικ στη εικόνα δια την Α Εκδοσιν του 1826

Ο Βεεμωθ, εκ του Λεξικού της Κολάσεως (Dictionnaire Infernal) -κλικ στη εικόνα δια την Α’ Εκδοσιν του 1826

Βεελφεγώρ

Θεός των Μωαβιτών, τον οποίον συχνά ελάτρευσαν και οι Ισραηλίται παρασυρθέντες από γυναίκας των Μωαβιτών και τιμωρηθέντες διά τούτο. Η λέξις ίσως είναι σύνθετος από το Βεέλ ή Βααλ και Φεγώρ, ή ίσως Φογώρ, και εν τοιαύτη περιπτώσει θα εσήμαινε τον επί του όρους Φογώρ λατρευόμενον Κύριον. Λέγεται ότι η λατρεία του ήτο ακόλαστος και αυτό συνετέλεσεν εις το να τον παραλληλίσουν πολλοί προς τον Πρίαπον.

Δεν γνωρίζω, πέραν του πρώτου σύνθετου «Βεε» αν ο αναφερόμενος εις πολλάς πραγματείας περί δαιμονολογίας ονόματι Βεεμωθ (בהמות) έχει κάποια σχέση με τον παραπάνω εντιμότατον κύριον Βεελφεγώρ, πάντως αναφέρεται και αυτός μεταξύ των πνευμάτων του κακού, κυρίως με το πληθυντικό του: «Βεεμά» -λέξις εν χρήσει εις την Παλαιάν Διαθήκην, όπου του αποδίδεται γενικώς μεν η έννοια του ζώου, του τετραπόδου, του θηρίου. Ειδικώτερον δε εις την Βίβλον του Ιώβ περιγράφεται ως θηρίον τεράστιον και ασύνηθες. Τινές αναγνωρίζουν εις την περιγραφήν του τον ιπποπόταμον, άλλοι νομίζουν ότι πρόκειται περί του ελέφαντος, περί ταύρου ή και του μαμούθ. Η γνώμη ότι ίσως εννοούνται οι σκώληκες οι κατατρύχοντες το σώμα του Ιώψβ δεν φαίνεται να στηρίζεται. Εις την ελληνικήν μετάφρασιν της Παλαιάς Διαθήκης αποδίδεται με την λέξιν «θηρίον». Η λέξις «θηρίον» αναφέρεται βεβαίως εις την Αποκάλυψιν (κεφ. ΙΓ 13) του Ιωάννου «και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.» […] «Εδώ είναι η σοφία’ όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου· διότι είναι αριθμός ανθρώπου’ και ο αριθμός αυτού είναι χξστ’(666)».

fav_separator

Διευκρινιστικόν:
Ουδεμίαν δε σχέσιν έχει με τα προαναφερόμενα το ρήμα «Βελάζω» (άλλως μελάζω) –καθότι πρόκειται περί ρήματος προερχόμενου από την φωνήν των αιγών και προβάτων μπέε-μπέε. Επί αιγών και προβάτων εκβάλλω φωνήν, βλήχωμαι. Λέγεται ειρωνικώς και επί ανθρώπων. Ιδίως επί γυναικείων κραυγών («τι βελάζει αυτή;»). Η φωνή των προβάτων και αιγών λέγεται βέλασμα.

*

*

[διαβάστε όλες τις ‘στορίες]

nTBBo7b8c

Κλείνοντας εισιτήρια Aegean από εδώ, ενισχύετε τις Στάχτες

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading ‘στορίες at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: