«ήθελον να αρπάζουν και να έχουν περισσότερα λάφυρα από σας»

18/02/2017 § Σχολιάστε

Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις
(ΞΕΝ ΚΑναβ 5.8.13–5.8.17) – και ένα μικρό σχόλιο του Ίταλο Καλβίνο

xenophon
Ο Ξενοφώντας απολογείται για βίαιη συμπεριφορά προς τους στρατιώτες του

Ύστερα από την απόφαση να λογοδοτήσουν οι στρατηγοί των Μυρίων για παρελθόντα αδικήματά τους, ανάμεσα σε άλλους κατηγορήθηκε και ο Ξενοφώντας ότι είχε βιαιοπραγήσει εναντίον κάποιων στρατιωτών. Παρακάτω παρατίθεται μέρος από την απολογία του.

«Εγώ, ω άνδρες, ομολογώ, ότι εκτύπησα ανθρώπους, διότι εγκατέλειψαν την θέσιν των∙ αυτοί ενώ ήτο δυνατόν να σωθούν βεβαίως χάριν εις σας, οι οποίοι επορεύεσθε με τάξιν και εμάχεσθε όπου ήτο ανάγκη, εγκαταλείποντες την θέσιν των και τρέχοντες προς τα εμπρός, ήθελον να αρπάζουν και να έχουν περισσότερα λάφυρα από σας. Εάν δε αυτό εκάμνομεν όλοι, όλοι θα είχομεν καταστραφή. Ήδη δε και κάθε στρατιώτην από μαλθακότητα αδρανούντα και αρνούμενον να σηκωθή, αλλ’ αφήνοντα τον εαυτόν του εις την διάκρισιν των εχθρών, αυτόν και τον εκτυπούσα και τον ηνάγκαζον, δια της βίας να πορεύεται. Διότι και εγώ ο ίδιος κατά τον δυνατόν χειμώνα περιμένων κάποτε μερικούς που ητοίμαζον τας αποσκευάς των, επειδή έμεινα ακίνητος επί πολλήν ώραν, είδα ότι με πολλήν δυσκολίαν εσηκώθην και ετέντωσα τα πόδια του. Επειδή λοιπόν απέκτησα πείραν από τον εαυτόν μου, δια τούτο και όποιον άλλον έβλεπα οπουδήποτε να κάθεται και να μη κάμνη τίποτε, τον ηνάγκαζον δια της βίας να κινήται∙ διότι το να κινήται τις και να συμπεριφέρεται ως άνδρας, παρείχεν εις το σώμα κάποιαν θερμότητα και εις τα μέλη ευκινησίαν, ενώ τουναντίον το να κάθεται κανείς και να ησυχάζη, έβλεπα ότι συνετέλει εις το να παγώνη το αίμα και να σαπίζουν οι δάκτυλοι των ποδών, πράγματα τα οποία γνωρίζετε και σεις, ότι πολλοί έπαθον. Κάποιον δε άλλον, ο οποίος έμεινε κάπου οπίσω από τεμπελιά και ημπόδιζε και σας τους έμπροσθεν και ημάς τους όπισθεν ερχομένους να βαδίζωμεν, τούτον τον εκτύπησα με γρόνθον διά να μη κτυπηθή από την λόγχην του εχθρού. Και τώρα λοιπόν είναι επιτετραμμένον εις αυτούς, των οποίων έσωσα την ζωήν, και έπαθαν κάτι από εμέ αδίκως, να ζητούν λόγον δι’ αυτό, ενώ, αν είχαν πέσει εις τας χείρας του εχθρού, θα επάθαιναν πάρα πολύ μεγάλα κακά, χωρίς να δύνανται να ζητήσουν καμμίαν αποζημίωσιν από αυτόν;[Μτφρ. Α. Τζάρτζανος. 1938. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις. Αρχαίον κείμενον, εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις. Αθήνα: Πάπυρος.] – πηγή

Ίταλο Καλβίνο: «[…] η ακρίβεια και το στεγνό ύφος δεν υπονοούν τίποτα: οι αρετές ενός σκληροτράχηλου στρατιώτη δεν θέλουν να είναι τίποτα περισσότερο από τις αρετές ενός σκληροτράχηλου στρατιώτη. […] Ο στρατός το Ελλήνων που ελίσσεται ανάμεσα στα φαράγγια και τα ποτάμια, ανάμεσα σε συνεχείς ενέδρες και επιδρομές, μην ξεχωρίζοντας πλέον πού σταματά να είναι θύμα και πού μετατρέπεται σε δυνάστη, περικυκλωμένος ακόμα και κατά τη διάρκεια των άγριων σφαγών από την απόλυτη εναντιότητα της αδιαφορίας και της τύχης, εμπνέει μια συμβολική αγωνία που ίσως μονάχα εμείς, σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε.» [Ίταλο Καλβίνο, Γιατί να διαβάζουμε τους Κλασικούς, εκδόσεις Καστανιώτη 2003]

Κλείνοντας εισιτήρια Aegean από εδώ, ενισχύετε τις Στάχτες

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading «ήθελον να αρπάζουν και να έχουν περισσότερα λάφυρα από σας» at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: