[εις συναναστροφάς εν γένει ·

22/04/2020 § Σχολιάστε

Αλλοτινά.

διαβάζουμε τα προηγούμενα [i] – [ii]

Της Οικοδεσποίνης: Κοινωνικαί σχέσεις [iii]
– Οσάκις ομιλούντες αναφέρωμεν άλλα πρόσωπα και τον εαυτόν μας, πρέπει τον εαυτόν μας ν’ αναφέρωμεν μετά τους άλλους· το «Εγώ» να έρχεται πάντοτε τελευταίον.
– Είναι απρεπές να διακόπτωμεν άλλον ομιλούντα. Εντούτοις, εάν είμεθα υποχρεωμένοι ν’ αναφέρωμεν εν τω μέσω της ομιλίας άλλο σχετικόν τι γεγονός, πρέπει να εκφράσωμεν τούτο με λεπτότητα, αφού προηγουμένως ζητήσωμεν ευγενώς την άδειαν.
– Αναγκαζόμενοι να ομιλήσωμεν προς άλλον συνομιλούντα με τρίτον, πρέπει να δικαιολογηθώμεν.
– Πρέπει να μεταχειριζώμεθα επιεικώς τους βραδύγλωσσους. Είνε αγενές να θέτωμεν αυτούς εις αμηχανίαν με μειδιάματα και με ειρωνικάς ή παραινετικάς παρατηρήσεις, διότι τοιουτοτρόπως το κακόν όχι μόνον δεν διορθώνεται, αλλά και αυξάνει.
– Κατά την συνομιλίαν πολλών είνε άτοπον να φεύγη εις εξ αυτών πριν τελειώση ο ομιλών την ομιλίαν του.
– Εις συναναστροφήν η ευθυμία είνε ευχάριστος όταν δεν παρεκτρεπεται. Οι θορυβώδεις γέλωτες είνε πάντοτε απρεπείς.
– Ας αποφεύγωμεν να φαινώμεθα άθυμοι ή και σκυθρωποί ομιλούντες περί δυσαρέστων υποθέσεων εις τόπους ευθυμίας, εις το θέατρον, εις συναυλίας και εις συναναστροφάς εν γένει.

*

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

 

Συνεχίζεται.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [εις συναναστροφάς εν γένει · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: