[Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων ·

13/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi]

Εκτός της οικίας_2

― Εάν πάθη η ενδυμασία μας βλάβην τινά, πρέπει να εισέλθωμεν εις την πρώτην ανοικτήν θύραν ή και να κρούσωμεν κλεισμένην, ζητούντες την άδειαν να εισέλθωμεν και επιδιορθώσωμεν την βλάβην.
― Συναντώντες εις στενόν πεζοδρόμιον πρεσβύτερα πρόσωπα, παραμερίζομεν δια ν’ αφίσωμεν δίοδον.
― Εάν βαδίζωμεν βραδέως, ακούσωμεν άλλον ερχόμενον όπισθέν μας με βήμα ταχύ, αφίνομεν τόπoν διά να περάσει.
― Όταν αιφνιδίως συναντηθούν δύο αντιθέτως ερχόμενοι, παραμερίζουν ο καθείς προς τα δεξιά του προς αποφυγήν αμοιβαίων ασκόπων υποχωρήσεων.
― Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων και τότε ανασηκώνουν το φόρεμά των αριστερόθεν.
― Εάν νεώτερος αναγκασθή τυχαίως να βαδίση προς τα δεξιά πρεσβύτερου, επιζητεί την πρώτην κατάλληλον περίστασιν διά να επανέλθη προς τα αριστερά.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Αι νεώτεραι κυρίαι βαδίζουν πάντοτε προς τα αριστερά των πρεσβυτέρων · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: