[είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί ·

10/11/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi]

 Επισκέψεις_2

― Όπου υποτίθεται η είσοδος ελευθέρα, καθώς εις τα δημόσια καταστήματα και εις τα τραπεζικά και εμπορικά γραφεία, δυνάμεθα να εισέλθωμεν χωρίς να κρούσωμεν, αλλά πάντοτε αθορύβως.
― Όταν διά πρώτην φοράν επισκεπτώμεθα τινα, δίδομεν το επισκεπτήριόν μας ή λέγομεν το όνομά μας εις τον υπηρέτην, ερωτώντες αν ημπορούμεν να ίδωμεν την κυρίαν ή τον κύριον.
― Εάν υποχρεωθώμεν ν’ αναμείνωμεν την απάντησιν, πρέπει να μείνωμεν εκεί όπου θα μας υποδείξουν.
― Συνήθως ο αναμένων εισάγεται εις την αίθουσαν ή εις την τραπεζαρίαν.
― Η οικοδέσποινα πρέπει να δίδη ρητάς οδηγίας εις τον υπηρέτην ή την υπηρέτριαν, κατά ποίας ημέρας και ώρας δέχεται, διότι είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί.
― Όταν μας επισκεφθή τις, έστω και δ’ ολίγας στιγμάς, πρέπει πάντοτε να τον παρακαλέσωμεν να εισέλθη, διότι είνε απρεπές να συνδιαλεγώμεθα μετ’ αυτού εις την είσοδον.
― Δεχόμενοι επισκέπτην πρέπει πάντοτε να τον αφίνωμεν να προηγήται.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [είνε πολύ άτοπον να προσμένουν οι επισκέπται έως ότου αγγελθή το όνομά των, και κατόπιν να μη γίνωνται δεκτοί · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: