[διπλώνονται αι πετσέται και τίθενται εις πετσετοθήκας ·

29/05/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi]

Τα γεύματα-4
– Τον καφέν ή τέϊον δεν πρέπει να χύνωμεν από το φλυτζάνιον εις το μικρόν πινάκιον και να πίνωμεν απ’ εκεί.
– Εις οικογενειακόν γεύμα, αφού τελειώσουν όλοι, διπλώνονται αι πετσέται και τίθενται εις πετσετοθήκας. Εις τα επίσημα γεύματα αυτό δεν γίνεται.
– Πριν αποφάγουν όλοι και δώσουν το παράδειγμα οι οικοδεσπόται, δεν ημπορεί κανείς να σηκωθή από την τράπεζαν.
– Και η απομάκρυνσις από την τράπεζαν πρέπει να γίνεται ευπρεπώς. Σηκωνόμεθα προσέχοντες να μή μετατοπίωμεν με θόρυβον το κάθισμά μας.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[να τρώγωμεν με το μαχαίριον και να στηρίζωμεν τους αγκώνας επάνω εις την τράπεζαν ·

22/05/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v]

Τα γεύματα-3
– Πάς θόρυβος, κτύπημα των πινακίων ή ρόφημα δυνατόν με τα χείλη, είνε απρεπή.
– Είνε άτοπον να χύνωμεν το υπόλοιπο του ζωμού από το πινάκιον εις το κοχλιάριον, να φέρωμεν το πινάκιον προς στο στόμα, να τρώγωμεν με το μαχαίριον και να στηρίζωμεν τους αγκώνας επάνω εις την τράπεζαν.
– Δεν πρέπει να κρατούμεν ορθά τα μαχαιροπήρουνά μας.
– Εάν κατά το γεύμα δεν προσφέρεται το ψωμίον εις τεμάχια το κόπτομεν μόνον διά της ωρισμένης μαχαίρας. Τρώγοντες όμως, το κόπτομεν με τα δάκτυλα. Όσα τεμάχια ψωμιού ρίπτομεν εις το πινάκιόν μας, τα φέρομεν εις το στόμα μόνον με το πηρούνιον.
– Τα ψάρια τρώγομεν χωρίς την βοήθεια μαχαιρίων, εκτός αν υπάρχουν επίτηδες.
– Τα οπωρικά καθαρίζομεν με τα μικρά μαχαίρια του οπωρικού.

 

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Ας προσέχωμεν λαμβάνοντες τα φαγητά να μη ρυπαίνωμεν το τραπεζομάνδηλον ·

15/05/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv]

Τα γεύματα-2
– Είναι ατοπώτατον ν’ απλώνη ο τρώγων τα ιδικά του μαχαιροπήρουνα εις το προσφερόμενον φαγητόν, καθώς και εις το άλας και εις τα λoιπά σαλατικά· μεταχειριζόμεθα προς τούτο τα ωρισμένα μαχαιροπήρουνα, τα οποία θέτομεν πάλιν εις την θέσιν των.
– Εάν επιθυμούμεν το έν ή το άλλο φαγητόν, εκφράζομεν την επιθυμίαν μας, και ευχαριστούμεν συντόμως και ευγενώς δι’ εκάστην υπηρεσίαν.
– Ας προσέχωμεν λαμβάνοντες τα φαγητά να μη ρυπαίνωμεν το τραπεζομάνδηλον, τα ενδύματά μας και τους παρακαθήμενους.
– Εκ των προσφερομένων φαγητών δεν αρμόζει να εκλέγωμεν· λαμβάνομεν δέ εις το πινάκιον ημείς με μέτρον. Εις τα γεύματα επιτρέπεται να μη παίρνωμεν από όλα τα προσφερόμενα φαγητά, αλλ’ όσον πάρωμεν δεν αρμόζει να το αφίνωμεν ατελείωτον εις το πινάκιόν μας.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

[Προσέτι η ευπρέπεια απαιτεί να ·

02/05/2020 § Σχολιάστε

Αλλοτινά.

διαβάζουμε τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii]

Τα γεύματα-1
-Πρό πάντων απαιτείται από έκαστον προσκεκλημένον να προσέρχεται καθαρά και κατάλληλα ενδεδυμένος, την ωρισμένην ώραν του φαγητού. Αλλά και χωρίς την παρουσίαν ξένων, τα μέλη της οικογενείας πρέπει να προσέρχωνται εις το φαγητόν ευπρεπώς ενδεδυμένα και κτενισμένα. Προσέτι η ευπρέπεια απαιτεί να πλύνωμεν τα χείρας πρό του γεύματος και μετά το γεύμα, και ει δυνατόν τους οδόντας και το στόμα μετά το φαγητόν.
– Οι φιλοξενούμενοι δεν κάθηνται εις την τράπεζαν πριν υποδειχθή εις αυτούς από τους φιλοξενούντας η θέσις των και προσκληθούν να καθίσουν. Οι νέοι κάθηνται μετά τους πρεσβυτέρους. Εις οικογενειακήν τράπεζαν, όπου έκαστος έχει ωρισμένην θέσιν, περιμένουν να καθίση πρώτη η οικοδέσποινα. Τας θέσεις μας λαμβάνομεν όσον το δυνατόν αθορύβως. Εάν εις οικογενειακόν γελύμα υπάρχουν προσκεκλημένοι, τα νεώτερα μέλη της οικογενείας κάθηνται ταλευταία.
– Αφού καθίσωμεν, ανοίγομεν την πετσέταν και την απλώνομεν εις τα γόνατά μαςανοίγομεν την πετσέταν και την απλώνομεν εις τα γόνατά μας.
– Δεν αρχίζομεν να τρώγωμεν πριν κάμη αρχήν ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα. Πριν αρχίσωμεν κάμνομεν το σημείον του Σταυρού, κατά την ευλαβλή συνήθειαν των πατέρων μας.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Where Am I?

You are currently browsing the αλλοτινά category at αγριμολογος.